Evaluering

Evaluering af den samlede undervisning 2017

 

For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår, at skolens samlede undervisning evalueres på forskellige måder og igennem forskellige tilsyn.

Vi er som friskole underlagt bestemmelserne om regelmæssig evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgning derpå. Disse oplysninger skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Regelmæssighed skal i denne sammenhæng forstås på den måde, at der evalueres med tids mellemrum, og at de forskellige evalueringer skal have indbyrdes relevans. Man kan sige det på den måde, at de mange del-evalueringer tilsammen udgør skolens samlede evaluering.

 

Fole Friskole evaluerer skoleforløbet på følgende måder:

 • Orientering. Forældrene orienteres løbende fra både ledelse og lærere. Ledelsen udsender et ugebrev via mail, der fokuserer på det overordnede og fremadrettede for hele friskolen. Lærerne udsender orienteringsmails eller telefonisk dialog, når/hvis der er behov for kontakt eller lign. Forældrene gør ligeledes det samme.
 • Ca. 12 gange om året holdes bestyrelsesmøder, hvor skolelederen afgiver beretning fra skolens hverdag, hvad angår pædagogiske projekter, emnedage, forandringsprocessor m.m. Til bestyrelsesmøderne deltager en lærerrepræsentant.
 • 1 gang årligt afgiver skolelederen beretning i forbindelse med årsregnskabet, hvor der berettes for det forgangne skoleår, samt visioner for det kommende skoleår.
 • 2 gange om året holdes forældremøder i klasserne. På det første møde, der ligger lige efter sommerferien, fortæller kontaktlæreren om det planlagte klasseforløb. På det senere møde, som finder sted i foråret, fortælles, hvordan klassen fungerer, og hvordan den sidste del af året skal forløbe. På begge møder er der afsat spørgetid til forældrene, således at de kan spørge ind til årsplanen eller andre emner. På begge møder er der afsat et punkt fra lærerteamet, som er gennemgående ved alle forældremøder uanset klassetrin – dette for at holde den røde tråd, samt at udvise fælles fodslag fra lærerteamet. Et eks. Kunne være ”fælles ansvar”.
 • 2 gange årligt er der afsat tid til skole-hjemsamtaler. Der er afsat 20 min. til hver elev. Ekstra samtaler afholdes efter behov. Til skole-hjemsamtalerne fortæller kontaktlæreren hvordan det går eleven fagligt og socialt. Her tages der udgangspunkt i Fole Friskoles evalueringsskema samt fagtest. Vi følger op på emner og mål fra sidst og involverer forældrene i arbejdet med børnenes trivsel og læring. Fole Friskole forventer, at forældrene møder op til alle samtaler.
 • APV foretages hvert tredje år og indeholder en undersøgelse af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på friskole. Undersøgelsen efterbehandles og en handleplan godkendes af ledelse, medarbejdere og bestyrelse, hvorefter den iværksættes.
 • Hvert år indkalder skolelederen alle medarbejdere til en individuel samtale, MUS (medarbejderudviklingssamtale), hvor den enkelte medarbejders syn på hele friskolens samlede undervisning og virke diskuteres. Formålet med samtalerne er at udbygge og understøtte udviklingen og samarbejdet på friskolen til gavn for den enkelte medarbejders trivsel, friskolens ledelse og friskolen som helhed. Der udsendes punkter inden samtalen, så medarbejderen kan forberede sig til samtalen. Der skrives referat, hvor evt. aftaler indgår.
 • Fole Friskole lever op til undervisningsmiljøloven ved hver tredje år at udarbejde en UMV (undervisningsmiljøvurdering). Der benyttes relevant materiale, og der udarbejdes en konklusion samt en efterfølgende handleplan. Dette lægges ud på hjemmesiden.
 • Fole Friskole har et tæt samarbejde med PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) i Haderslev kommune. Forældre, hvis børn ikke udvikler sig fagligt eller trives socialt, indkaldes til rådgivning. Der iværksættes en plan med hjælp fra PPR's konsultative team og andre fagpersoner herunder skolen, med henblik på at opnå ¨nye” veje til læring og trivsel.
 • Der afsættes mellem 3-4 pædagogiske dage i løbet af et skoleår. Afh. af behov og ønsker, tages der udgangspunkt i hvad der rører på sig, og hvad der forventes. Ud fra konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejdere, udvælges emnet/emnerne. 
 • Der afsættes 1 dag til evaluering af igangværende skoleår, med henblik på at planlægge det kommende skoleår. Herved har hele medarbejderteamet mulighed for at ønske sig ind på div. opgaver, niveauer, udflugter ect. 
 • En ekstern tilsynsførende kommer og overværer undervisningen løbende over hele skoleåret. Tilsynsrapporten aflægges på som beretning på den årlige ordinære generalforsamling, og lægges derefter ud på hjemmesiden.
 • Ca. 21 gange om året holdes medarbejdermøder med deltagelse af alle undervisere, samt skiftende deltagelse af SFO-medarbejdere. Her er hver gang et punkt, der hedder evaluering. Under dette punkt evalueres fælles undervisningsforløb og små og store arrangementer. Det evalueres, hvad forløbene giver dels fagligt og dels socialt. Vi har også et fast punkt, der hedder elever.
 • 2 x årligt afholdes der fællesmøder med bestyrelse og medarbejdere fra hver matrikel. Dette er afprøvet x 2 i skoleåret 16/17, og oplevelsen er yderst positivt – at alle bliver hørt, alle planer og visioner udtænkes og dannes i det hele fællesskab.

 

Undervisningens opbygning:

 • Vi skal ikke lære vores børn, at de er specielle i betydningen af at være bedre end andre. Vi skal lære dem, at de er specielle i betydningen af at være dem de nu er. De er specielle fordi de er dem, og holder de fast i dem selv og lytter til dem selv, så finder de den vej, der er rigtig for dem.
 • Vores mål er at styrke den enkelte elev i dennes faglige og sociale udvikling, således at eleven får det maksimale udbytte af sin tid på Fole Friskole. Vi arbejder dagligt ud fra skolens 5 værdier – faglighed, trivsel, inklusion, samarbejde og fællesskab. Disse er ikke målet, men midler til at nå det enkelte barn, det hele menneske.
 • Hver elev vil gå på et hold, hvor niveauet passer til dennes faglige udgangspunkt i fagene dansk, matematik og engelsk. Opdelingen af klasser kontra niveauer ser pt. således ud:
 • Pil: 0. klasse – 10
 • Bøg: 1.-2. klasse – 19
 • Eg: 3.-4. klasse – 19
 • Birk: 5.-6. klasse – 23
 • Ask: 7.-8. klasse – 10 
 • Vi vil revidere klassefordelingen løbende, alt afhængig af niveaukvotienten. Det er som udgangspunkt vores mål at have 18-20 elever pr. niveau. For skoleåret 17/18 vil niveau Bøg og Eg være på max elevantal på 20. Niveau Birk vil være med et elevantal på 14, som ikke vil kunne øges, da de skoleåret efter vil have samlæsning med Ask, og derfor vil nå et elevantal på 20.
 • For at sikre at den enkelte elev får de faglige udfordringer der er svarende, tester vi eleverne. Vi tester eleverne i fagene dansk, matematik og engelsk (fra 4. kl.). Det er vigtigt at understrege, at eleven testes ud fra sit faglige niveau og ikke ud fra sit klassetrin, som vi tidligere har gjort. Det bliver hermed muligt at sikre, at eleven er på det niveau, hvor de fagligt kan byde ind med viden, fordi de alle er lige.
 • Udover de faglige test, vil Fole Friskoles evalueringsskema blive benyttet, for at komme det sociale aspekt til gode. Hele lærerteamet samt skoleleder, har i februar og marts 2017 været på kursus i vækstmodellen, der fremadrettet er ønsket for den pædagogiske linje med tanke på elevens muligheder og ikke begrænsninger – en ny måde at tænke positiv progression for udvikling. Dette projekt forventes at være en integreret del af evalueringen af hver enkelt elev til skole-hjemsamtalerne når vi kommer til skoleåret 19/20.
 • Dette skema/vækstmodellen samt fagtest vil følge den enkelte elev gennem den tid eleven er på Fole Friskole.
 • Således sikrer vi overblik og engagement fra både elever, forældre og lærere, og vi oplever, at denne måde at evaluere og følge op, virker med positivt udbytte for alle parter.
 • Engelsk starter fra 1. klasse, tysk og science er for skoleåret 16/17 startet fra 3. klasse. Tysk og science vil have sin opstart enten fra 3. klasse eller fra 4. klasse alt afhængig af niveauernes opdeling af klassetrin.
 • Hver dag starter med idræt (5 lektioner) efterfulgt af musik (3 lektioner) og historiefortælling (2 lektioner). Vi oplever at denne start på dagen med kroppens funktioner i fokus, gør et positivt udbytte når de fagfaglige fag skal læses. Eleverne gør sig måde fysisk og psykisk klar til at kunne indlære på bedste vis. Musikken taler til fællesskabet og følelserne. Musikken drages desuden i god relation til de fagfaglige fag såsom dansk, matematik og engelsk. Dvs. at en del fagfagligt ligger ”skjult” at at kunne nyde at drage nytte af musikken. Historiefortælling er en kerneværdi på Fole Friskole. Herigennem skærpes elevernes nysgerrighed og deres fantasi kommer i fuld flor, ved at lytte til lærernes fortid, oplevelser med den verden eleverne senere skal inddrages i. En masse hvorfor’er og hvordan’er er her i fokus.
 • Ved valgfag planlægger lærerne 2 valgfag årligt. Et valgfag løber over 20 uger, dog skal eleverne efter 10 uger vælge et nyt valgfag. Det betyder, at eleverne arbejder på 4 forskellige valghold i løbet af et år, men at læreren arbejder med 2 valgfag. Dette for at øge mulighederne således at eleverne kommer på deres valghold 1. prioritet. Ved at afholde valgfag på denne måde, oplever vi, at kunne nå flest mulige elever, og på den måde skabe større faglighed og indlevelse. Desuden arbejder lærerne med de værksteder, som fanger deres interesse og skaber større ansvar. Eksempler kunne være læseklub, mad, rockband, computerkursus mfl. 
 • I august 2016, startede vi op med en 8. klasse, og en børnehave.
 • Børnehaven danner starten på den røde tråd, som vi ønsker at kunne opretholde. Børnehave og skole samarbejder på kryds af aktiviteter, fordi det giver så god mening. Eks. er børnehaven med til musikundervisningen ved de yngste elever, således at skolen bliver et vant sted for børnehavebørnene, de voksne og ikke mindst da børnehavens fokus (også) er Sang & Musik.
 • Vi vurderer, at den samlede undervisning lever op til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Niveauopdelingen giver os et klart billede, at flere elever klarer sig bedre end tidligere både fagligt og socialt. Vi oplever, at fagligt udfordrede elever har mere lyst til læring, eleven kan føle sig tryg og udvikle sit faglige niveau. Vi oplever, at de elever der mangler faglige udfordringer, ikke længere falder hen, men befinder sig rolige og endnu mere modtagelige for undervisningen.
 • Vi vil fortsætte med den tidlige sprogstart – engelsk fra 1. klasse, samt tysk fra 3./4. klasse. Jo yngre eleverne er, jo nemmere oplever vi, det er at lege sproget ind. Science ønsker vi at kunne implementere langt tidligere, så målet er at science bliver en del af alle elevers skolegang, uanset klassetrin, fra skoleåret 19/20.
 • At teste vores elever, gør os endnu mere skarpe på, hvor vores elever ligger rent fagligt. Vi kan se hvilke faglige ”huller” der evt. skal arbejdes på, og på den måde sætte ind med præcis det den enkelte elev har behov for. Her kommer den niveautilpasset undervisning rigtig til syne, da mulighederne for at ændre niveau er en mulighed – også blot for 3 mdr.

Vi ønsker fokus på følgende punkter:  

 • Vækstmodellen
 • Vi ønsker at opretholde den flotte elevkvotient på 18-20.
 • Vi ønsker at fortsætte det positive fokus på trivsel ved både elever og medarbejdere.
 • Vi ønsker at se science som en del af alle elevers skolegang uanset klassetrin.
 • Vi ønsker at få fokus på den tidlige læsning ved at benytte bogkasser med bøger inddelt efter forskellige antal sammensatte bogstaver (sværhedsgrader). Dette system skal tilknyttes skolens læsebånd, som følges af alle skolens elever hver dag, 20 min.
 • Vi ønsker at kunne inkludere mere IT i form af f. eks. smartboards.
 • Vi ønsker at danne samarbejde med alternativ behandler til vores elever, f. eks. kranio sakral terapi eller lign.
 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være