Evaluering

 

Vurdering og handleplan af undervisningsmiljø marts 2020.

 

Lavet af Lene Siig Dusenius, skoleleder.

Besvarelser af 80 elever.

 

§  0.-8. kl. har deltaget i undersøgelsen. 0.-1. kl. har svaret ud fra tekst og givet sin mening via visuelt lysregulering (rød, gul, grøn), 2.-8. kl. har svaret ud fra selvsamme tekst og givet sin mening via et X.

Ved sidste UMV var målet at få alle elever med i besvarelserne. Dette er opnået, ved at lave 2 skemaer. Fælles og ens for skemaerne er spørgsmålene og muligheder for svar.

Dette vil være målet fremover, at få alle elevernes syn på spørgsmålene.

 

§  Stort set ligeligt fordelt med besvarelser fra antal drenge og piger.

Ingen handleplan.

 

§  Klasselokaler:

o   89 % af besvarelserne synes, at der er god plads i klasseværelserne. Dette er en stigning på 13 % siden sidste UMV.

Det er vurderingen at grundet nye stole og borde i alle klasserne, at eleverne opleverne mere overblik og system i klasserne. Det er positivt.

o   71 % af besvarelserne synes, at klasseværelserne er pæne og hyggelige. Dette er en stigning på 8 % siden sidste UMV.

Det er vurderingen at grundet nye stole og borde i alle klasserne, at eleverne opleverne mere overblik og system i klasserne. Det er positivt.

o   46 % synes de er med til at bestemme hvordan klasseværelserne ser ud. Dette er et fald på 16 % siden sidste UMV.

Målet ved sidste UMV var at eleverne fik mere medbestemmelse. Grundet at der er opstartet en arbejdsgruppe på skolen, der har det store overblik for evt. reparationer og vedligeholdelse af eks. klasselokaler, er dette mål ikke opfyldt som ønsket. Målet er derfor nu, at eleverne fremover 2 måneder inden hver arbejdsdag, skal have en snak med deres elevråd om evt. ønsker og forbedringer af deres klasselokaler. Disse ønsker videregives fra elevrådet til skolelederen, som videregiver disse til arbejdsgruppen, som i fællesskab vil vurdere om disse kan imødekommes. Klasserne informeres individuelt af elevrådet og skolelederen hvilke ønsker der kan imødekommes. Eleverne skal ses og høres.

 

§  Stole og borde:

o      90 % af besvarelserne synes, at deres stole er gode at sidde på, hvilket er en stigning på 27 % siden sidste UMV. 89 % af besvarelserne synes, at deres borde er gode at sidde ved, hvilket er en stigning på 7 % siden sidste UMV.

Begge stigninger var forventelige og meget glædeligt at opleve, da netop alle elever har fået nye stole og borde. Der vurderes og handles ikke yderligere.

 

§  Trapper, gange, andre lokaler, skolegård:

o   33 % synes det ser pænt ud på gange og trapper. Dette er et fald på 9 % siden sidste UMV.

Der er siden sidste UMV lavet flere garderober, og eleverne er blevet yderligere fordelt på skolen. Dette dog uden den ønskede effekt for eleverne for det pæne overblik. Siden sidste UMV, er det ikke formået at drage forældrene tilstrækkeligt ind i dialogen omk. oprydning som et fælles ansvar. Lona – skolens rengøringsdame – gør dog en kæmpe indsats for at få hele skolen ryddet flot op og lagt div. til glemte sager, hvor forældrene derefter kan hente div. Dette fungerer fint, og stor tak til Lona!

Målet er at elevrådet trækkes ind i dialogen med eleverne, sammen med skolelederen. Hvad og hvordan kan vi få gange og trapper til at være pæne? I forlængelse af dialog omk. ønsker til klasselokalerne, inddrages dette emne i samme dialog. Dvs. dialog 2 x årligt.   

o   Samtlige besvarelser synes, at der er god plads i skolegårdene. Dette er samme besvarelse som sidste UMV.

o   52 % synes det ser pænt ud i skolegårdene. Dette er et fald på 17 % siden sidste UMV.

Målet er at elevrådet trækkes ind i dialogen med eleverne, sammen med skolelederen. Hvad og hvordan kan vi få skolegårdene til at være pæne? I forlængelse af dialog omk. ønsker til klasselokalerne, inddrages dette emne i samme dialog. Dvs. dialog 2 x årligt.   

o   92 % synes, at der er gode steder at lege i frikvartererne. Dette er en stigning på 5 % siden sidste UMV.

Ingen handleplan.

 

§  Gårdvagt:

o   57 % af besvarelserne synes, at det er nemt at finde gårdvagten i den gule vest i frikvartererne. Dette er et fald på 8 % siden sidste UMV.

Dette var forventeligt. Vurderingen og konklusionen på dette fald er, at da vores overbygning ikke længere holder deres frikvarterer sammen med de andre elever, har de derfor heller ikke behov for deres gårdvagt.

Dog skal der fremadrettet vurderes om der skal være en gårdvagt/anden voksen, der gør eleverne i overbygningen opmærksomme på at denne er der, ved evt. udfordring.

 

§  Toiletter:

o   65 % af besvarelserne synes det ser pænt ud på toiletterne. 25 % af besvarelserne er hverken enige eller uenige, hvor 10 % ikke synes at toiletterne er pæne. Dette er meget flotte resultater siden sidste UMV, med væsentlige stigninger på alle punkter.

I midten af 2018 stod vores nye toiletbygning færdig. Både elever og voksne er meget glad for, at det nu er rart at gå på toilettet. Så de væsentlige stigninger, var bestemt også forventelige. At tallene ikke er højere konkluderes med at toiletter ikke altid er et fedt sted at vurdere

 

§  Lys på skolen:

o   95 % synes der er godt med lys på skolen. Dette er en stigning på 6 % siden sidste UMV.

Dette er meget positivt. Skolen har udbedret udendørs lys med scensor, og har desuden fået LED-belysning på hele skolen. Der handles ikke yderligere på dette punkt.

 

§  Er der megen larm i klassen:

o   Dette spørgsmål er skærpet ind siden sidste UMV, til ”larm i klassen” i stedet for ”larm på skolen” – målet er at eleverne bliver mere konkret. Derfor trækkes der ikke sammenligninger ved denne fra sidste UMV.

o   36 % er enige i, at der er larm i klassen. 58 % er hverken enige eller uenige. 6 % er uenige i at der er larm i klassen.

Overordnet set konkluderes det, at tallene er fine. At størstedelen af eleverne hverken er enige eller uenige fortæller at eleverne ikke oplever at der er larm i klasserne, men at det er svingene, som forventeligt i en klasse. Målet er at klasselæreren løbende har dialog med eleverne om ”larm i klassen”. Målet er at eleverne bliver bevidste om at det er deres eget ansvar – med guidning fra lærerne – at skabe så lidt larm i klassen som muligt. Eller sagt på en anden måde ”eleverne skal selv sørge for den klasse-ro som de ønsker”.

 

§  Modtager hjælp af deres klassekammerater:

o   90 % mener, at de kan få hjælp af deres klassekammerater. Dette er en stigning på 8 % siden sidste UMV.

Meget glædeligt resultat. Lærerne arbejder løbende – og med fælles front – med klassedynamik, klassetrivsel og det faktum at vi er til, også, for at hjælpe hinanden. Dette lykkedes meget flot sammen med deres elever. Godt arbejde til lærerteamet!

Der laves ikke handleplan, men der arbejdes videre med dette.

 

§  Nærmere analyse af de meget få negative svar på bl.a. spørgsmål: Jeg kan lide at gå i skole & mobning

o   Denne viser ikke noget entydigt billede af mobning eller lignende. Sammenlignet med sidste undersøgelse af UMV ligger disse på samme niveau.

Den nærmere vurdering og analyse af punkt 11, 12, 13 giver ikke anledning til at der gøres noget specifikt vedr. dette, og dette ses med positiv fortegn. Ledelsen vil fortsat have løbende dialog – sammen med lærerteamet – med eleverne omk. vigtigheden i at gå til en lærer, vigtigheden i hvad god trivsel er samt vigtigheden i at hjælpe hinanden ved både udfordringer og glæder.

 

§  Modtager hjælp fra læreren:

o   93% synes, at læreren hjælper når der er problemer. Dette er på linje med sidste undersøgelse af UMV.

Der laves ikke yderligere handleplan. Dog skal der hele tiden holdes fokus på dette punkt, så eleverne fortsat oplever at de altid ses og høres. Kæmpe cadeau til alle de voksne der får dette til at lykkedes sammen med eleverne – stort relations arbejde er opnået, og det er virkelig flot!

 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være