Fole Naturbørnehave A-Å

Kære forældre og børn

 

Jeg byder dig og din familie hjertelig velkommen til Fole Naturbørnehave.

 

I denne folder, vil I kunne læse en masse omkring børnehavens praktiske forhold.

 

Formålet med denne folder er at give jer et godt indblik i, hvordan børnehaven er sat sammen på mange forskellige punkter. Der er beskrivelser fra A til Å.

 

Har I yderligere spørgsmål, er I altid velkommen til at se på vores hjemmeside, kontakte børnehavens personale eller afdelingslederen.

 

Alle står klar med åbne arme, klar til at besvare spørgsmål og hjælpe.

 

 

Rigtig god fornøjelse

 

De bedste hilsner

 

Afdelingsleder

 


Affald:

Det forventes, at affald, papir, dåser, flasker m.m. sorteres i de opstillede affaldsbeholdere og containere.

 

 

Afhentning af børn:

Såfremt børnene hentes af andre end forældrene, skal der gives besked til personalet i børnehaven.

 

 

Arbejdsdag:

To gange om året afholdes der fælles arbejdsdag på Fole Friskole og Naturbørnehave. Det forventes, at mindst en voksen repræsentant fra hver familie møder op. Er du forhindret, vil du få en anden opgave tildelt. Der arbejdes primært med oprydning og vedligehold af bygninger og udendørsarealer.

 

 

Bestyrelsen:

Der er valg til Fole Friskole og Naturbørnehaves bestyrelse i marts/april måned.

 

Bestyrelsen er sammensat af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen holder møde ca. hver 4. uge.

 

 

Bus:

Fole Friskole og Naturbørnehave har 2 busser, som børnehaven benytter til vores ugentlige ture ud af huset.

 

 

Dagligdag i børnehaven:

Alle børn, der har behov for det, kan i tidsrummet 6.30-7.30 få serveret morgenmad.

 

Børnene skal være mødt ind i børnehaven senest kl. 9.00, hvor dagen starter med fælles samling.  Her gennemgår vi dagens program, samt synger en sang eller to. Hvordan dagen derefter ser ud, vil være varierende med udgangspunkt i konceptet ”Grønne Spirer”. I forældre vil få en månedsplan, så I har et overblik over dagens indhold af aktiviteter.

 

Om formiddagen vil børnene få serveret lidt frugt, inden vi går i gang med dagens aktiviteter.

 

 

Dagplejen:

I Fole Naturbørnehave, har vi et rigtig godt samarbejde med dagplejen, som kommer og besøger børnehaven hver torsdag om formiddagen. Tager vi på tur ud af huset, og giver det mening, at dagplejen deltager, vil vi til en hver tid inddrage dem.

 

 

Erstatningspligt:

Hvis et barn forsætligt ødelægger noget af børnehavens ejendom, det kan være biblioteksbøger, legetøj, møbler eller andet inventar, skal der betales erstatning svarende til nyværdi.

 

 

Facebook:

Børnehaven har en side på Facebook, hvor der hver fredag uploades billeder og andre opdateringer fra ugens løb.                

 

 

Forsikring:

Børnehaven har ikke nogen ulykkesforsikring på børnene. Det er forældrenes eget ansvar, at børnene er forsikret.

 

Se blandt andet følgende link ang. erstatningsansvar. 

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf

 

 

Forældredage:

I Fole Naturbørnehave ønsker vi, at I som forældre, er deltagende i jeres børns hverdag og en naturlig del af børnehavens hverdag, og I er altid velkommen.

 

Forældreråd:

Forældrerådet består af 3 medlemmer og 2 suppleanter der bliver valgt af og blandt børnehavens forældre. 1 ledelsesrepræsentant som bliver udpeget af bestyrelsen og 1 medarbejderrepræsentant som bliver valgt af og blandt medarbejderne ansat i børnehaven.

 

Der er møde ca. hver 2. måned.

 

 

Fotografering:

Alle børn får en gang årligt tilbud om fotografering og kan vælge at købe disse billeder.

 

 

Fri:

Hvis børnene holder en fridag, vil vi i børnehaven gerne have besked herom på børnehaven tlf. 30281986, eller dagen i forvejen.

 

 

Frugt:

Frugten om eftermiddagen spiser vi kl. 14.00. Hvert barn medbringer deres egen frugt.

 

 

Fælles morgenmad:

Den sidste fredag i måneden, vil vi gerne invitere jer forældre, som har tid og mulighed til at blive og spise morgenmad sammen med jeres barn, i tidsrummet 6.30-8.30.

 

 

Fødselsdage:

Det er jer som forældre, som bestemmer hvordan I vil fejre barnets fødselsdag. Enten i børnehaven, hvor I tager mad med, eller kage med til dessert efter madpakkerne. Eller I kan invitere hele børnehaven hjem til fødselsdag.

 


Glemte sager:

Glemte sager opbevares i børnehaven. Det er god idé, at mærke børnenes tøj med navn, så det er lettere at finde igen. Har man mistet noget, man ikke kan finde igen, er der muligt at efterlyse det på tavlen i garderoben.

 

Et par gange i året lægges alle sagerne frem til gennemsyn, og det der er tilbage, sendes til genbrug.

 

 

Kommunikation:

Vi vægter den daglige kommunikation rigtigt højt, både når I aflevere og afhenter jeres barn.

 

I Fole Naturbørnehave forventer vi en åben kommunikation, hvor man ikke er bange for at tage kontakt til børnehavens personale eller afdelingslederen. Vi ønsker en dialog, der går begge veje i en ordentlig tone. I tør at komme med jeres holdninger og ikke holder jer tilbage. Vi ønsker, at I undre jer og stille spørgsmål, ingen må gå uforrettet hjem.

 

Har I ting som ikke kan tages i garderoben, er I altid velkommen til at aftale en tid til en samtale eller skrive en mail.

 

Der forventes, at forældrene tager kontakt til børnehaven ved problemstillinger, der måtte have indflydelse på barnets hverdag.

 

Det er forældrenes ansvar, at børnehaven altid er i besiddelse af forældres / værgers / kontaktpersoners aktuelle adresse, telefonnummer og mail, så børnehaven altid kan få fat i én ved evt. akutte situationer.

 

 

Madpakker:

Vi opfordrer til sunde madpakker, og vil ikke være politibetjente, som holder regnskab over hvad de spiser og hvornår . Det I giver dem med, må de spise.

 

Madpakker spiser vi omkring kl. 11.15.

 

Alt afhængig af aktiviteterne for den enkelte dag, spises madpakkerne enten i børnehaven eller på vores turer ud af huset.

 

 

Overlevering:

Inden jeres barn starter i Fole Naturbørnehave, vil I blive inviteret til et forbesøg, hvor I får vist hele børnehaven. Ved samme lejlighed vil vi tilbyde jer forældre en overlevering af jeres barn  Her vil I have mulighed, for at fortælle lidt omkring jeres barn, er der særlige behov vi skal vide noget om m.m.

 

Desuden vil vi tilbyde alle en 3 måneders opstartssamtale, hvor vi gerne vil høre jer, hvordan I har oplevet starten, hvordan det har været at aflevere og hvordan går det nu, og vi vil fortælle hvordan jeres barn trives i børnehaven.

 

 

Parkering:

Al dagligdags parkering skal finde sted på p-pladsen mellem skolen og børnehaven. Henstiller til, at der køres FORSIGTIGT. Jeres børn leger i området.

 

 

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:

Forældrene kan henvende sig til rådgivning, hvis deres barn har udfordringer f.eks. i daginstitutionen, i skolen eller hjemme. Det kan også være barnet eller den unge selv der henvender sig. Det sker, at andre, der har jævnlig kontakt med barnet, f.eks. en lærer eller pædagog iagttager, at et barn trives dårligt. Disse kan så kontakte PPR, og gerne med forældrenes accept. I alle tilfælde gælder, at jo tidligere der sker en

henvendelse til PPR, jo hurtigere kan udfordringen løses. 

 

Læs mere om PPR på: http://www.haderslev.dk/boger/familie,-b%C3%B8rn-og-unge/r%C3%A5dgivning-og-vejledning/barnets-udvikling-(ppr)

 

 

Rengøring:

Den daglige rengøring foretages af vores rengøringsdame.

 

 

Rygning:

Rygning er ikke tilladt nogen steder på Fole Friskole og Naturbørnehaves område. Der er ligeledes rygeforbud ved Fole Hallen. Dette gælder også el-cigaretter.

 

 

Samarbejde med Fole Friskole:

I takt med at vi er 1 samlet institution, ønsker vi samarbejde med Fole Friskole, ikke fordi vi skal, men fordi det giver så god mening.

 

Sang og musik: Børnehaven deltager den sidste fredag i hver måned til skolens morgensamling. Hvor børnehavebørnene oplever samling af alle børn, oplever stemningen, atmosfæren og måden hvorpå de vil mærke det at være en del af et større fællesskab. Desuden vil vi 4 gange årligt være med til selve musikundervisningen med 0. og 1. klasse, selvfølgelig i et tilpasset niveau.

 

Naturen: Friskolen afholder hver andet år bazar. Her vil børnehaven selvfølgelig også deltage og have vores egen stand, hvor vi kan dele vores oplevelser og kunne med naturen. Vores 0. klasse tager på bondegårdsbesøg og de vil rigtig gerne have børnehaven med, og det siger vi bestemt ikke nej til.

 

Krop og bevægelse: I forhold til krop og bevægelse, vil vi koble os på Friskolens motionsdage samt andre fagdage som har idræt, leg og bevægelse som hovedtema. Selvfølgelig også i et tilpasset niveau, hvor børnehave børnene kan være med.

 

 

På gensyn og vel mødt i

Fole Naturbørnehave

 


 

 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være