Læreplanstemaer


Tema: Barnets alsidige personlige udvikling

 

Sammenhæng: 

 • Vi mener, det er vigtigt, at børnene fra de er helt små styrkes i at blive robuste og stærke mennesker med mod på at møde livets mange udfordringer. vi vælger derfor at planlægge og tilbyde en bred vifte af forskelligartede tilbud, der tager afsæt i barnets alder og udvikling, så barnet udvikles så alsidige som muligt. Vi prioriterer endvidere i vores hverdag at arbejde på skift med børnene i mindre grupper, når vi tilbyder aktiviteter. Dette giver bedre mulighed for:
  • At vi kan tilgodese det enkelte barns behov      
  • At vi kan støtte op om det enkelte barn

Mål: 

 • At det enkelte barn i børnehaven færdes i et læringsmiljø der gør, at barnet i videst mulig omfang får brugbare kompetencer, med henblik på at kunne begå sig på egen hånd i det samfund, det er en del af. Vi vil være medvirkende til:
  • At lære børnene, at forskellighed er en styrke
  • At barnet udvikler selvværd og selvtillid i et positiv samspil med andre
  • At det enkelte barn føler sig værdifuldt og accepteret som den, det er
  • At børnene lærer at have en positiv tilgang
  • At børnene bliver selvhjulpen
  • At børnene tilbydes forskelligartede aktiviteter, der styrker deres udvikling
  • At børnene lærer at være obs. på egne og andres behov og grænser

 

Tegn: 

 • At barnet har gå på mod i forhold til stillede opgaver, samt i samværet og kontakten med voksne og andre børn.
 • At barnet, alt efter alder, kan give “plads” til andre børns behov og ønsker.
 • At barnet er positiv i sin omgang med de andre børn og med de voksne.
 • At barnet tager imod og engagerer sig i de tilbudte aktiviteter.

 

Tiltag: 

 • Vores børn trænes i at blive så selvhjulpne som muligt i forhold til alder og udvikling.
 • Børnene trænes i af­ og påklædning.
 • Børnene rydder op efter sig selv, såvel efter leg som efter madpakker.
 • Børnene hælder om muligt selv vand op.
 • Børnene indbydes til at hjælpe med praktiske gøremål. Tømme skraldespande, vaske, skrælle frugt og grøntsager, holde orden på egne rum osv.
 • Vi vil i vores hverdag have diverse aktiviteter, der fremmer “Barnets alsidige personlige udvikling”.
 • Vi vil hen over året planlægge temadage, hvor vi har fokus på at styrke barnets sociale kompetencer.
 • I vores dagligdag vil vi til samling og omkring frokostbordet have fokus på, at børnene lærer nogle sociale spilleregler, og styrkes i at udvikle almen dannelse (vente på tur, lytte til andre og skiftes til at tale, ikke snakke med mad i munden m.m.).

 

Børnemiljø, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet:


“Barnets alsidige personlige udvikling”: 

 

Fysisk børnemiljø: 

 • Vi planlægger dagligt en bred vifte af aktiviteter i forhold til barnets alder eller udvikling
 • Børnehaven er indrettet, så børnene selv kan nå de ting, de skal bruge, såvel ude som inde.
 • Vi prøver at skabe et hyggeligt ude­ og indemiljø. Stearinlys om morgenen, når det er mørkt, lidt blomster eller anden udsmykning
 • Vi prioriterer mange grønne buske og træer på vores legeplads, med mulighed for at have små gemmesteder.
 • Vi har små rum indenfor, hvor børn kan være sammen.
 • Alle aktiviteter planlægges ud fra det enkelte barn eller en gruppe af børns behov.

 

Psykisk børnemiljø: 

 • Vi vægter bevidst et miljø, hvor børn og voksne har en behagelig og god omgangstone.
 • Vi vægter at være positive, imødekommende og tydelige voksne, der tør sige ja, men også tør sige nej.
 • Vi støtter op om, at børnene får venner i børnehaven. Der skal være plads til alle typer af børn, men ikke alle behøver at være ens bedste ven.
 • Vi synes, det er vigtigt, at børnene deltager i aktiviteter planlagt af voksne, men også at de selv må bestemme med hvem, med hvad, og hvor de vil lege i børnehaven
 • Børnene har dagligt mulighed for at lege på tværs af alder.
 • Vi vil være imødekommende og positive overfor barnet, når det henvender sig.
 • Vi vil tilbyde os, hvis vi fornemmer, der er brug for vores hjælp og støtte.
 • Være meget bevidste om, at vi voksne er rollemodeller for børnene. Tilstræbe, at vi i vores omgang med hinanden er positive og anerkendende.
 • Vi er obs. på vores sprog og kropssprog.
 • Opfordre børnene til, i hverdagen, at hjælpe hinanden.
 • I vores tilgang til børnene vil vi have fokus på, at forskellighed er en styrke.
 • Støtte/fastholde børnene i deres valg/ideér.
 • Støtte op om/indgå i barnets handlinger og løsningsforslag.

 

Æstetisk børnemiljø: 

 • Børnene har deres eget garderoberum og en skuffe med navn.
 • Mange af børnenes “produkter” hænges op i børnehaven.
 • Vi prioriterer, at der er rent og ryddet op i børnehaven. I hvert fald når vi starter op på en ny dag.
 • Vi har mange materialer og legesager, der i dagligdagen er tilgængelige for børnene.

 

Evaluering: 

 • Vi vil løbende evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på personalemøder.
 • Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb.
 • Vi vil, hvis det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, vores aktiviteter og vores hverdag i øvrigt.
 • Vi vil igennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de ​tegn​ vi har opstillet i vores læreplan.
 • Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen/forældrerådet i evalueringen. 

 

Tema: Sociale kompetencer 

 

Sammenhæng: 

 • Skal man have det rart med sig selv og senere i livet kunne begå sig i mange forskelligartede sammenhænge med andre mennesker, er det vigtigt, at man har fået mange forskellige redskaber at bruge i et sådant samspil. Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver, at være med til at udvikle sådanne redskaber hos børnene medens de er i vores børnehave.

 

Mål: 

 • At give børnene styrke/redskaber/dannelse til at begå sig i forskellige sociale sammenhæng.
  • Børnene skal lære at acceptere og få forståelse for hinandens forskelligheder
  • Børnene skal løse konflikter på en for alle rar måde
  • Børnene skal tilbyde at hjælpe hinanden og have omsorg for hinanden
  • Børnene skal lære at samarbejde
  • Børnene skal lære at give plads til andre
  • Børnene skal lære at kommunikere

 

Tegn: 

 • At barnet kan/vil hjælpe andre.
 • Udvise omsorg for andre.
 • At barnet kan give udtryk for behov og meninger.
 • At barnet kan vente på tur.
 • At barnet kan bruge sproget i forhold til konfliktløsning.
 • At barnet lytter til andre.

 

Tiltag: 

 • Vi vil i vores hverdag sørge for, at der er tidspunkter, hvor børnene såvel ude som inde kan lege sammen.
 • Vi vil have aktiviteter som kræver, at børnene samarbejder (borddækning, oprydning ude samt inde).
 • Vi vil planlægge temauger, hvor aktiviteterne går ud på at styrke børnenes sociale kompetencer.
 • Når vi spiller forskellige spil med børnene, skal reglerne overholdes, og vi voksne taber ikke med vilje.
 • Vi vil øve med børnene, at de må vente på, at det bliver deres tur og på at få hjælp.
 • Vi vil i dagligdagen øve med børnene, at de ikke skal afbryde, når andre taler.
 • Børnene skal opfordres til at hjælpe hinanden.

 

Børnemiljø, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet:


“Sociale Kompetencer”: 

 

Fysisk børnemiljø: 

 • Børnene har muligheder for at lege sammen, såvel ude som inde.
 • Børnehavens indretning gør, at børnene er tvunget til at lege flere i samme rum.
 • Rumdelere kan anvendes til opdeling af store rum, men børnene kan stadig se og høre hinanden.

 

Psykisk børnemiljø: 

 • Vi har “øje for” børnenes eventuelle småkonflikter, men opfordrer at børnene selv forsøger at klare disse i første omgang. Kan vi se en konflikt udvikle sig, træder vi til med hjælp, så børnene kan finde en for alle god løsning. Man må gerne være uenige, men ikke slå fra sig/bruge vold.
 • I vores hverdag går vi ofte i dialog med børnene om, at vi er forskellige på såvel udseende, som på kunnen. Nogle er dygtige til et, andre til noget andet.
 • Vi hjælper og trøster hinanden, hvis noget er svært.
 • Det er ok at sige fra. Det er ok at sige nej til en leg, men det gøres på en for alle rar måde. De voksne træder til, hvis de vurderer, der er behov.
 • Når vi planlægger aktiviteter, tænker vi ind, at nogle børn skal have udvidet deres kreds af legevenner i børnehaven.
 • Vi opfordrer forældrene til, at børnene i deres fritid leger sammen med flere forskellige. Det styrker også en større venskabskreds i børnehaven.

 

Æstetisk børnemiljø: 

 • Vi har billeder af børnene opsat i deres respektive spisegrupper. Vi har billeder af børnene på deres kasser i garderoben.

 

Evaluering: 

 • Vi vil løbende evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på personalemøder.
 • Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb.
 • Vi vil, hvis det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, vores aktiviteter og vores hverdag i øvrigt.
 • Vi vil igennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de ​tegn​ vi har opstillet i vores læreplan.
 • Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen/forældrerådet i evalueringen. 

 

Tema: Sprog

 

Sammenhæng: 

 • At kunne modtage, forstå og videreformidle viden at kunne formulere egne ønsker og behov ­ at kunne lytte til og forstå andres ønsker og behov er noget meget essentielt og vigtigt i forhold til vores samfundsstruktur i dag. Vi har derfor i vores børnehave valgt, at have meget fokus på udvikling af vores børn sproglige kompetencer.

 

Mål: 

 • At børnene kan udtrykke sig gennem varieret og nuanceret sprog
  • At børnene igennem sproget lærer at formulere egne behov og ønsker
  • At børnene ved hjælp af sproget kan kommunikere med andre
  • At udvide børnenes ordforråd
  • At give børnene et begyndende kendskab til skriftsproget
  • At barnet bruger sproget i løsning af konflikter

 

Tegn: 

 • At børnenes sprog er nuanceret.
 • At børnene sætter ord på ønsker og behov.
 • At børnene har et stort ordforråd.
 • At børnene udviser interesse for at skrive/tale om bogstaver.

 

Tiltag: 

 • Daglig samlingsstund med historielæsning, sange og sproglege.
 • Fælles morgensamling på skolen.
 • Fortælletime, hvor forskellige eventyr genfortælles.
 • Dialogisk læsning.
 • Vi vil arbejde med rim, remser, vrøvleord, kimslege, huskelege, lyttelege og meget andet.
 • Vi vil planlægge aktiviteter, hvor børnenes udtale og ordforråd styrkes.
 • Børnene trænes i at skrive navn på egne produkter.
 • Vi låner bøger fra biblioteket. Disse skal være til rådighed for børnene.
 • Vi besøger biblioteket, en gang hver 2. måned.

 

Børnemiljø, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet: “Sprog”:

 

Fysisk børnemiljø: 

 • Vi vil i vores hverdag give børnene mange forskellige muligheder for at bruge såvel tale som skrift. Vi er sprogligt bevidste i vores omgang med børnene. Bruger bevidst et nuanceret sprog og italesætter overfor børnene mange gøremål i vores hverdag.
 • Vi er lyttende overfor børnene.
 • Vi giver børnene tid til at forklare sig.
 • Skriveredskaber og papir er frit tilgængelig.
 • Der er bøger til fri afbenyttelse, og der læses og synges dagligt for børnene.
 • Vi er bevidste om, at børnene ofte lærer bedst i mindre grupper og i tæt relation til en voksen. Specielt børn, hvis sprog ikke er alderssvarende.
 • Vi beder børnene sætte ord på ønsker og behov. Vil du række mig vandet? Vil du knappe/lyne min jakke? Vil du tage mine regnbukser uden på støvlerne? osv.
 • Vi retter ikke på børnene, men gentager ord og sætninger, hvis børnene ikke taler helt korrekt

 

Psykisk børnemiljø: 

 • Vi holder dagligt samlingsstund hvor børnene lærer at lytte, men også øves i at fortælle om egne oplevelser. Vi øver rigtig meget, at børnene skal sætte ord på ønsker og behov både i samvær med voksne og andre børn.

Kommunikation er vigtig og i fokus.

 • Vi taler med børnene om at aflæse hinandens kropssprog og mimik ved f.eks. konfliktløsning.
 • Vi taler meget med børnene om, at konflikter skal løses ved hjælp af sproget.
 • Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden, og vi syntes ikke, det er ok, at der f.eks. bandes

 

Æstetisk børnemiljø: 

 • Bogstaver og tal er opsat i et af grupperummene og børnene har deres egen plads ved bordet til madpakker, samt navn på deres garderoberum og kopper.
 • Vi har legesager, der understøtter sprogudviklingen.
 • Sang, rim og remser er en del af vores hverdag.

 

Evaluering: 

 • Vi vil løbende evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på personalemøder.
 • Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb.
 • Vi vil, hvis det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, vores aktiviteter og vores hverdag iørigt.
 • Vi vil igennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de ​tegn​ vi har opstillet i vores læreplan.
 • Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen/forældrerådet i evalueringen. 

 

 

Tema: Krop og bevægelse


Sammenhæng: 

 • Kostens og motionens betydning for børn og unges velbefindende og trivsel er meget i fokus i dagens Danmark. Vi tror på, at sunde kostvaner og glæde ved bevægelse og motion kan og skal grundlægges tidligt i barndommen og har stor betydning for et barns evne til at lære og få energi til andre opgaver. Det vil vi gerne i børnehaven støtte op om i vores hverdag via vores aktiviteter og holdninger.

 

Mål: 

 • At give børn en hverdag med bevægelsesmuligheder for at styrke såvel den grovmotoriske, finmotoriske som sansemotoriske udvikling.
 • At børnene i forhold til alder og udvikling får en begyndende bevidsthed om selv at tage vare på kroppens sundhed.
  • At forbedre børnenes fysik
  • At styrke barnets krop
  • At give børnene mulighed for at afprøve egen fysisk formåen
  • At henlede børnenes opmærksomhed på kostens betydning for en sund krop

 

Tegn: 

 • Kan selv klare påklædning.
 • Kan holde rigtigt på diverse redskaber (saks, blyant, malerpensel osv.).
 • Kan og tør bruge legepladsens/naturens muligheder for fysisk udfoldelse.
 • Kan klare gåturer af forskellig længde.
 • Kan sidde stille så længe en aktivitet står på.
 • Kan være aktiv deltagende i aktiviteter i hallen, på multibanen, sportspladsen og i naturen.
 • Kan hoppe, trille, kravle, løbe, slå kolbøtter m.m i forhold til alder og udvikling.

 

Tiltag: 

 • Vi vil så vidt muligt benytte hallen en gang ugentligt. I hallen planlægges aktiviteter i forhold til børnenes alder og køn.
 • Vi vil gå turer i området. Børnene skal lege i varieret terræn, og der skal igangsættes lege, som styrker børnenes motorik.
 • Vi vil ved indretning af vores legeplads tænke ind, at den skal kunne styrke udviklingen af børnenes grov­, fin­ og sansemotorik.
 • Vi vil benytte legepladsen hver dag.
 • Vi vil, når vi har samlingsstund med børnene, synge og lave sanglege med forskellige fagter og bevægelser, hvor de forskellige kropsdele bruges og nævnes.
 • Børnene skal i hverdagen støttes i at blive selvhjulpen, både m.h.t. påklædning, men også omkring praktiske gøremål.
 • I dagligdagen, skal der såvel indenfor som udenfor tilrettelægges aktiviteter, som fremmer den finmotoriske, grovmotoriske og sansemotoriske udvikling.
 • Vi vil i forbindelse med børnenes opstart i børnehaven opfordre forældrene til at give børnene sund mad med i madpakken.
 • Vi drikker vand til vores måltider.
 • Saftevand fås ved specielle festlige lejligheder.
 • Slik uddeles med måde og i meget små mængder.

 

Børnemiljø, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet: “Krop og bevægelse”:


Fysisk børnemiljø: 

 • Vores legeplads er indrettet med legeredskaber og diverse forskellige områder, giver muligheder for forskellige fysiske udfoldelser. Vi har legehuse, hængekøje, gynger, rutsjebane, flisearealer, græsarealer m.m.
 • Legepladsen er indrettet med kroge, hvor børnene kan leg i “fred”.
 • Legepladsen er udstyret med forskellige ting, som børnene kan bruge i deres leg. Der er også cykler, mooncar, vogne, koste, spande, skovle osv. Der er to store sandkasser og et jordstykke, hvor der også må graves.
 • Børnene har indenfor fri adgang til papir, sakse, farver, blyanter, tape m.m.

 

Psykisk børnemiljø: 

 • Vi er meget bevidste om at støtte op om de børn, som er tilbageholdende overfor de forskellige aktiviteter.
 • Vi er som voksne bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene. Vi spiser også sundt. Vi er i bevægelse i vores hverdag blandt børnene.
 • Vi tilbyder børnene en hjælpende hånd, når vi vurderer, det er nødvendigt.
 • Vi inddrager børnene i valg af aktiviteter.

 

Æstetisk børnemiljø: 

 • Vi er bevidste om, at vi skal have det hyggeligt og rart, når vi spiser frokost/frugt.
 • Vi går aktivt ind i at lære børnene “bordskik”. Vi taler ikke med mad i munden, ect.
 • Vi taler ikke i munden på hinanden. Vi venter på tur.
 • Vi vasker hænder, før vi går til bords.

 

Evaluering: 

 • Vi vil løbende evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på personalemøder.
 • Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb.
 • Vi vil, hvis det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, vores aktiviteter og vores hverdag iørigt.
 • Vi vil igennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de ​tegn​ vi har opstillet i vores læreplan.
 • Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen/forældrerådet i evalueringen.

 

Tema: Natur og naturfænomener

 

Sammenhæng: 

 • Vi er en Naturbørnehave, som arbejder ud fra Grønne Spirer konceptet. Vi mener, det er vigtigt, at børnene færdes i naturen, da det giver energi og styrker motorik og indlæringsevnen. Sanserne stimuleres og børnenes viden om naturen øges ved at færdes i naturen. Gives der rum til at opleve, fremme børnenes nysgerrighed, som kan give grobund for snakke om natur og naturfænomener.

 

Mål: 

 • At give vores børn et kendskab til de forskellige årstider.
 • At give børnene kendskab til årets gang for både dyr og planter.
 • Lære børnene at værne om/passe på naturen, såvel dyr som planter.
 • At give børnene oplevelser i naturen, så de finder glæde ved at færdes der.
 • At stimulere børnenes motorik.
 • At åbne børnenes øjne for naturens muligheder. Hvad kan vi bruge fra naturen? fra jord til bord?
 • At lære børnene om miljø og forurening.

 

Tegn: 

 • Ændringer i børnenes adfærd i forhold til naturen.
 • At børnene i deres indbyrdes leg inddrager deres nye viden.
 • At der sker ændringer af børnenes adfærd som følge af ny viden og læring. 

 

Tiltag: 

 • At vi dagligt året rundt bruge børnehavens legeplads.
 • Vi planlægger temauger, hvor vi fordyber os i forskellige naturemner.
 • Vi vil have mange træer og buske, så vi kan følge årets gang.
 • At børnene har adgang til vand, sand og jord, så de kan, men også får lov til at lave “smadder”.
 • Vi vil dagligt snakke om vejret og hvilken påklædning, der i dag er passende.
 • Vi vil lade børnene finde regnorme, biller, larver osv. på vores ture ud af huset, samt på legepladsen.
 • Vi vil gå i dialog med børnene om, hvordan vi behandler dyr. Dyrene kan også undersøges under lup.
 • Vi leger i og undersøger naturen i vores nærmiljø. Ser på dyr og indsamler materialer, som kan bruges hjemme i børnehaven.
 • Vi bruger naturens muligheder til motoriske udfoldelser. Ud og ind imellem træerne. Op og ned af bakkerne osv.
 • Vi undersøger vandhuller i nærmiljøet.
 • Vi laver bål og bålmad.
 • Vi går ture og har vores madpakker med. Under disse ture henleder vi børnenes opmærksomhed på det, vi ser i naturen.
 • Vi spiser vores madpakker ude på legepladsen, når vejret er til det.
 • Vi rydder op efter os selv, når vi færdes i naturen eller leger på legepladsen. Vi vil ikke være “skovsvin”.
 • Vi behandler træer, buske og dyr ordentligt. Dvs. vi brækker ikke grene af træer og buske og træder ikke på smådyr.
 • Vi forholder os til dagens vejr. Når det tordner, snakker vi om tordenvejr. Når vi ser stjerner, sol og måne på himlen, snakker vi herom.
 • Vi låner bøger på biblioteket om f.eks. dyr og planter.
 • Vi låner endvidere Fole Friskole og Naturbørnehaves bus til en ugentlig udflugt. Vi vil tage til stranden, skov, besøge landbrug m.m.
 • Kursus i Grønne Spirer.

 

Børnemiljø, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet:


“Barnets alsidige personlige udvikling”:

 

Fysisk børnemiljø: 

 • Vores legeplads er spændende og med mange legemuligheder. Den er indrettet med muligheder for at grave i både jord og sand.
 • Vi har mange træer og buske. Her findes smådyr, som børnene kan finde og putte i spande.
 • Bøger om natur og smådyr er tilgængelig for børnene.
 • Vi indkøber forstørrelsesglas m.m til brug for børnene, når smådyr skal undersøges.

 

Psykisk børnemiljø: 

 • Børnehavens voksne giver udtryk for glæden ved at være ude.
 • Legepladsen indretning indbyder til fælles leg.
 • Det at børnene kan finde smådyr, skaber socialt fællesskab. Det er spændende at vise det frem, man har fundet, og der er altid andre børn, der er interesserede og går med i legen.

 

 Æstetisk børnemiljø: 

 • Vi vil lave udstillinger af de spændende ting, vi finder på vores legeplads eller på ture ud af huset.
 • Finder vi materialer i naturen, bruges det f.eks. til kollager eller andre spændende ting, der hænges op i børnehaven.

 

Evaluering: 

 • Vi vil løbende evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på personalemøder.
 • Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb.
 • Vi vil, hvis det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, vores aktiviteter og vores hverdag iørigt.
 • Vi vil igennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de ​tegn​ vi har opstillet i vores læreplan.
 • Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen/forældrerådet i evalueringen. 

 

Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Sammenhæng: 

 • Vi ønsker at udvikle børnenes kulturelle viden, da barnet først i mødet med andre og det anderledes erkender eget ståsted, rødder og udviklingsmuligheder. Vi finder det ligeledes vigtigt, at styrke børnenes kreative sider, da vi i samfundet har brug for kreative mennesker, der kan se muligheder frem for begrænsninger, og som er omstillingsparate. Kreative tiltag er gode værktøjer til at styrke børnenes sociale kompetencer og udvikling af empati og selvværd.
 • Jo flere varierede kulturelle udtryksformer børnene præsenteres for, jo mere varieret bliver deres opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne

Mål: 

Kulturelle udtryksformer:

 • At børnene i vores hverdag får mulighed for at stifte bekendtskab med sang, musik, teater, litteratur og kunst.
  • Fremme børnenes kendskab til forskellige udtryksformer
  • Styrke børnenes selvtillid og selvværd
  • Styrke børnenes kreative side
  • At børnene tør stille sig op og agere, når mange ser på

 

Kulturelle værdier:

 • Kendskab til, hvorledes man lever andre steder.
 • Kendskab til, hvad der kendetegner det danske samfund.
 • Fremme børnenes forståelse for styrken af forskellighed.
 • Forøge børnenes viden om andre befolkningsslag/kulturer.

 

Tegn: 

 • At børnene kan stille sig op og være på, når mange ser på.
 • At børnene uopfordret synger mange sange og kan lide at synge.
 • At børnene på eget initiativ bruger de fremsatte materialer.
 • At børnene kommer med kreative ideér i deres leg.
 • At børnene tager selvstændige initiativer og virker engagerede.
 • At børnene nyder og glæder sig til aktiviteterne, der relaterer til bl.a. fastelavn, påske, jul, m.m,
 • At børnene udviser forståelse for, at andre børn reagerer anderledes end de selv i nogle sammenhæng.

Tiltag: 

 • Vi laver teater for og med børnene. Vi gør brug af andre kulturelle tilbud.
 • Vi laver, for og med børnene, små teaterstykker, som fremvises for de øvrige børn. 
 • Der læses højt for børnene.
 • Vi laver fortælletime med genfortælling af “klassiske” eventyr.
 • Der synges dagligt med børnene.
 • Vi besøger det lokale bibliotek.
 • Vi låner biblioteksbøger, der er til rådighed for børnene.
 • Vi arbejder i mindre grupper med forskellige materialer og laver heraf div. collager (kunst).
 • Børnene laver pynt til de forskellige årstider, højtider, traditioner.

 

Børnemiljø, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet:


“Kulturelle udtryksformer og værdier”:

 

Fysisk børnemiljø:

 • Børnene har fri adgang til diverse materialer, der skal bruges i forbindelse med kreative aktiviteter (male, klippe, tegne osv.).
 • Der er udklædningstøj, der invitere til rolleleg/teater, musikanlæg, bøger osv.
 • Børnene skal have mulighed for at høre forskellig musik og historier på cd. Der kan bruges udklædningstøj i forbindelse hermed.
 • Vi bakker op om danske traditioner. Bl.a. fastelavn, påske, jul m.m.

 

Psykisk børnemiljø:

 • Vi ønsker at skabe et psykisk miljø, hvor børnene har forståelse og respekt for mangfoldighed og forskellighed.
 • Vi ønsker at understøtte børnenes forståelse af sig selv som kulturbærer. Gennem mødet med andre kulturelle værdier og udtryksformer ­ kunstnerisk, kulturelt og menneskeligt ­ kan børnene blive bevidste om egne kulturelle værdier og rødder.
 • I Fole Naturbørnehave skal børnene møde voksne, der aktivt formidler kultur og støtter dem i at afprøve sig selv i forhold til en bred vifte af kulturelle udtryksformer.

 

 Æstetisk børnemiljø:

 • Børnene skal have mulighed for at eksperimentere og improvisere med forskellige kulturelle udtryksformer.
 • Vi præsenterer børnenes mange forskellige udtryksformer (ophængning af kreative produkter, spille små teaterstykker for hinanden og forældrene osv.).

 

Evaluering: 

 • Vi vil løbende evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på personalemøder.
 • Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb.
 • Vi vil, hvis det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, vores aktiviteter og vores hverdag iørigt.
 • Vi vil igennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de ​tegn​ vi har opstillet i vores læreplan.
 • Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen/forældrerådeti evalueringen. 

 

Dokumentation

Ifølge loven om læreplaner skal vi beskrive, hvorledes vi vil dokumentere vores arbejde med læreplaner. Vi har i vores institution valg følgende fremgangsmåde:

 • Vi vil lave årshjul, med periodeplaner, hvor vi kort beskriver, hvad vi skal lave. De sendes i e­mails til alle forældrene.
 • Vi vil hver dag, kort beskrive på tavlen ind til køkkenet, hvad vi har lavet i løbet af dagen.
 • Vi vil løbende tage billeder af vores hverdag, og hver fredag vil der blive lagt billeder ud på Fole Naturbørnehaves facebook side, fra den forgangne uge.
 • Hvis de tegn, vi har opstillet i læreplanen, viser sig hos børnene i hverdagen fremadrettet, mener vi, at vi har nået vores mål og således også dokumenteret, at de opstillede mål er nået.

 

Børn med særlige behov

I enhver institution er der børn, som af forskellige årsager og på forskellige områder udvikler sig langsommere end andre børn eller udviser tegn på ikke at trives. Disse børn har brug for ekstra støtte fra deres forældre og fra børnehavens voksne. Møder disse børn i vores hverdag, er vi ekstra opmærksomme på at skabe nogle rammer for dem, som giver dem muligheder for bedre trivsel, mendes de er i børnehaven.

De voksne er i videst muligt omfang tæt omkring barnet/børn med støtte og hjælp efter behov, og der arbejdes om muligt endnu mere med disse børn i mindre og overskuelige grupper. Barnet kan i kortere perioder i løbet af en dag, have den voksne helt for sig selv. Har barnet nogle specifikke områder, der skal styrkes, planlægger vi bevidst aktiviteter herefter

Med disse børn arbejder vi endvidere:

 • Igennem åbenhed og ærlighed tæt sammen med barnets forældre.
 • Med inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Kan være talepædagog, psykolog, familieterapeut, støttepædagog, sundhedsplejerske m.m.
 • Bevidst på en styrkelse af barnets svage sider gennem en positiv og anerkendende tilgang.


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være