Fole Friskole A-Å

Kære forældre og elever.

Jeg byder dig og din familie hjertelig velkommen til Fole Friskole.

I denne folder, vil I kunne læse en masse omkring skolens praktiske forhold. Formålet med denne folder er at give jer et så godt indblik i, hvordan skolen er sat sammen på mange forskellige punkter. Der er beskrivelser fra A til Å.


Har I yderligere spørgsmål, er I altid velkommen til at se på vores hjemmeside, kontakte din kontaktfamiliefamilie, skolens medarbejdere eller skolelederen. Alle står klar med åbne arme, klar til at besvare spørgsmål og hjælpe.

Rigtig god fornøjelse.

De bedste hilsner

Lene Dusenius / Skoleleder
 

Affald:
Det forventes at affald, papir, dåser, flasker m.m. sorteres i de opstillede affaldsbeholdere og containere.  


Arbejdsdag:
To gange om året afholdes der arbejdsdag på Fole Friskole. Det forventes, at mindst en voksenrepræsentant fra hver familie møder op. Er du forhindret, vil du få en anden opgave tildelt. Der arbejdes primært med oprydning og vedligehold af bygninger og udendørsarealer. 


Bestyrelsen:
Der er valg til Fole Friskole og Naturbørneshaves bestyrelse i marts/april måned.

Bestyrelsen er sammensat af 7 bestyrelsesmedlemmere samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen holder møde ca. hver 4. uge. 


Bus:
Skolebussen henter og bringer elever indenfor en radius af 20 km.

For alle skolebuselever gælder det, at de kan være i SFO’en fra eleven får fri fra skole, indtil bussen kører.

Ønsker et busbarn at have en skolekammerat med hjem, skal de gå direkte til chaufføren og spørge om lov. Er der plads i bussen, kan man som hovedregel godt få en kammerat med. Det er ene og alene chaufførens afgørelse. 


Dagligdag på skolen:
Hver dag har vi fælles morgensamling, med sang og meddelelser. Her bliver vores fælles liv debatteret. Det kan blandt andet handle om måden vi er sammen på, skolearrangementer, regler, social adfærd eller andet som elever eller medarbejdere ønsker at tage op.

Derefter tager alle på skolen, både elever og medarbejdere, en 10-min. frugtpause, så depoterne bliver fyldt op til læring og undervisning. 


Erstatningspligt:
Hvis en elev forsætligt ødelægger noget af skolens ejendom, det kan være undervisningsmateriale, biblioteksbøger, møbler eller andet inventar, skal der betales erstatning svarende til nyværdi. 


Facebook:
Skolen har en side på Facebook, hvor der jævnligt uploades billeder og andre opdateringer. 


Forsikring:
Skolen har ikke nogen ulykkesforsikring på eleverne. Det er forældrenes eget ansvar, at børnene er forsikret.

Se blandt andet følgende link angående erstatningsansvar:

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf 


Fortælling:
Både Grundtvig og Kold fremhævede den mundtlige fortælling som en særlig formidlingsform med store pædagogiske fordele. Fordele som vi fortsat mener er gyldige. Derfor fortælles der hver torsdag for alle vores elever til historiefortælling. Det er lærerne på skift, der står for fortællingen, og fortællingen kan omhandle alt mellem himmel og jord. Det udvikler bl.a. elevernes fantasi og viden. 


Forældredage / åbent hus:
På Fole Friskole er du altid velkommen.

Som forælder må man til enhver tid komme og overvære undervisningen. 


Fotografering:
Alle elever får en gang årligt tilbud om fotografering og kan vælge at købe disse billeder. 


Fri:
Alt fravær skal skolen have information omkring, da det registreres. Skal eleven have fri i flere dage, skal forældrene henvende sig til skolelederen.

Ved sygdom skal der ringes til SFO’ens mobil 71 75 79 32

Har forældrene ikke været i kontakt med skolen, bliver fraværet registreret som ulovligt.

Har eleven mere end 5 % ulovligt fravær indkaldes forældre og evt. eleven til en samtale.


Frikvarter:
Alle elever er ude i frikvartererne. Sørg for tøj der passer til vejret. 


Frugtordning:
Vi har en frugtordning, hvor man dagligt får et stykke frisk frugt. Man tilmelder sig for et skoleår af gangen til skolesekretæren. 


Første skoledag:
Første skoledag foregår altid om aftenen. Elever og forældre møder ind i elevens klasse, hvor der vil være lidt information fra kontaktlæreren. Ca. 15 min. senere mødes alle på sportspladsen (i hallen ved dårligt vejr) til fællesspisning.

Hver familie skal medbringe noget mad til “Ta’ selv bordet”, drikkevarer, kaffe og service til sig selv. 


Glemte sager:
Glemte sager opbevares på skolen. Det er en god ide, at mærke børnenes tøj med navn, så det er lettere at finde igen. Har man mistet noget, man ikke kan finde igen, er det muligt at efterlyse det til morgensang.

Et par gange om året lægges alle sagerne frem til gennemsyn, og det der er tilbage, sendes til genbrug. 


Gymnastikopvisning:
Alle elever deltager hvert år i Fole Idrætsforenings opvisning i marts i hallen. I ugerne op til opvisningen øves serier og anden optræden i idræts- og musiktimerne. 


Idrætstøj:
Eleverne skal møde om morgenen i idrætstøj. Fra påske- til efterårsferie foregår idrætstimerne ude, fra efterårsferie til påskeferie foregår timerne primært inde. 


Juleafslutning:
Elever, medarbejdere, forældre og søskende mødes til juleafslutning i Fole Kirke. Derefter går vi på friskolen, hvor eleverne underholder med musik og sang. Vi slutter af med æbleskiver og dans om juletræet i skolegården. 

Klasseopgaver:
De forskellige klasser har en opgave der skal løses i løbet af skoleåret. Dette vil der blive informeret nærmere om på første forældremøde. 


Kommunikation:
På Fole Friskole forventer vi en åben kommunikation, hvor man ikke er bange for at tage kontakt til skolens medarbejdere eller skoleleder. Vi ønsker en dialog, der går begge veje i en ordentlig tone.

Det forventes, at forældre tager kontakt til skolen ved problemstillinger, der måtte have indflydelse på barnets hverdag.

Det er forældrenes ansvar, at skolen altid er i besiddelse af forældres/værgers/kontaktpersoners aktuelle adresse, telefonnummer og mail, så skolen altid kan få fat i én ved evt. akutte situationer. 


Konfirmation:
På Fole Friskole tilbydes der konfirmandundervisning i 7. klasse. Konfirmationen finder sted i Fole Kirke første søndag efter påske. 


Kontaktfamilie:
Når man som ny familie starter på Fole Friskole, får man tildelt en kontaktfamilie. Man kan bruge sin kontaktfamilie til at få afklaret mange af de spørgsmål, der dukker op i dagligdagen. 


Legepatrulje:
Arrangerer lege og spil for alle elever i frikvartererne. 


Lejrskole:
Hvert år er der fælles lejrskole for alle elever. Det er som udgangspunkt en lejr med 2 overnatninger.

Eleverne i 0. og eller 1. kl. kommer en tur i Boma (overnatning i Givskud Løvepark).

Eleverne i overbygningen kommer hvert andet år på udenlandsrejse.

Der vil være en forældrebetaling på disse. 


Madpakke:
Vi opfordrer til sunde madpakker, og vand i drikkedunken. 


Morgensamling:
Hver dag mødes hele skolen til morgensamling i Multisalen. 


Mælkeordning:
Via skolemaelk.dk kan man bestille mælk til sit barn. 


Parkering:
Al dagligdags parkering skal finde sted på P-pladsen mellem skolen og børnehaven. Vi henstiller til, at der køres FORSIGTIGT. Jeres børn leger i området. 


PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:
Forældre kan henvende sig til rådgivningen, hvis deres barn har udfordringer f.eks. i daginstitutionen, i skolen eller hjemme. Det kan også være barnet eller den unge selv der henvender sig. Det sker, at andre, der har jævnlig kontakt med barnet, f.eks. en lærer eller pædagog iagttager, at et barn trives dårligt. Disse kan så kontakte PPR, og gerne med forældrenes accept.

I alle tilfælde gælder, at jo tidligere der sker en henvendelse til PPR, jo hurtigere kan udfordringen løses.

Læs mere om PPR på:
http://www.haderslev.dk/borger/familie,-b%C3%B8rn-og-unge/r%C3%A5dgivning-og-vejledning/barnets-udvikling-(ppr)


Rengøring:
Den daglige rengøring foretages af vores rengøringsdame. Hvert år i starten af sommerferien er der hovedrengøring af skolen.Klasseværelserne hovedrengøres af forældrene i hvert niveau, en gang årligt. 


Rygning:
Rygning er ikke tilladt nogen steder på Fole Friskoles område. Der er ligeledes rygeforbud ved Fole Hallen. Dette gælder også el-cigaretter. 


SFO:
Vores skolefritidsordning er et pasningstilbud til børn fra 0. til og med 3. årgang.

Aktuelle åbningstider og priser kan ses på skolens hjemmeside.

SFO’en og Naturbørnehaven vil samarbejde omk. div. ferier. Dette vil blive meldt ud ved skolestart.

Såfremt børnene hentes af andre end forældrene, skal der gives besked til medarbejderne i SFO’en. Legeaftaler m.m. kan skrives i bogen på pulten ved SFO´en. 

Skolebiblioteket:
På skolebiblioteket kan der lånes bøger, der skal bruges i forbindelse med undervisningen.

Der kan også lånes bøger til fritidslæsning.

Bortkomne bøger skal erstattes. 


Skoleblad:
Udkommer to gange om året, til jul og til sommerferien. Har du et indlæg du ønsker bragt i bladet, kan du kontakte PR-udvalget. 

Store-/lilleven:
Hver elev har en store-/lille ven. Det betyder, at små elever har en stor elev, som f.eks. hjælper dem i hverdagen og på lejrskole m.m. Store-/lilleven sidder sammen til morgensamling. 


Støttekredsen FFV:
Har det primære formål, at skaffe likvide midler til skolen, samt give en hjælpende hånd hvor der er brug for det.

Du kan indmelde sig i Støttekredsen, hvorved du støtter skolen og børnehaven samt får stemmeret til støttekredsens og Fole Friskole og Naturbørnehaves generalforsamling. 


Sundhedsplejerske:
Eleverne får tilbudt de obligatoriske sundhedsundersøgelser af den tilknyttede sundhedsplejerske. 


Tandlæge:
Børn og unge bliver automatisk tilmeldt den kommunale tandpleje ved fødslen eller ved tilflytning. Tandbehandlingen er gratis og foregår i den tandklinik forældrene har valgt. 


Teater:
I løbet af året afholder vi teateruger. Se dato i årskalenderen. 


Udlån af lokaler:
Mange foreninger anvender skolens lokaler og er velkomne her på stedet. Af hensyn til koordinering af skolens arbejde m.m, er det meget vigtig, at al brug af skolens lokaler i god tid bliver aftalt med skolelederen. Skolens lokaler udlejes ikke til private formål. 


Årskalender:
Er en kalender over aktiviteter på skolen. Ved disse aktiviteter er der som udgangspunkt mødepligt.


Revideret 18.04.16

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være