Årsplaner for musik

 

Årsplan for musik i 0.-3. klasse 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Emne:

Fordybelsesområde:

Links:

Sang-harmoni

 

Dansk sang

Årstidssange

Børnesange

Godt blandet fra nær og fjern

 

Kendskab til den danske sangskat, samt kunne fortolke på en given følelse i et nummer.

Kunne følge en sangtekst.

Kunne høre sin egen stemme i samklang med andres.

Kunne basal sangteknik/ Synge igennem

 

 

Rytmik

Sanglege

Rytmik

Harmoni og dynamik

 

Styrke fællesskab og motorik, samt blive i stand til at indgå i en fast rolle.

Rytmelære.

Stifte bekendtskab med percussion

Samspil på diverse instrumenter i sange med 1-2 akkorder.

 

 

Teori

Lytte til instrumenter

Noder hel, halv, 4/4 og 8/8

Musik som virkemiddel

 

Kendskab til de forskellige instrumenters klang.

Kendskab til opdeling af rytmer

Kendskab til brugen af musik som virkemiddel. I film og udstillinger samt temaparker.

Kendskab til diverse genrer i musik.

 

 

Kendskab til de forskellige instrumenters klang.

Kendskab til opdeling af rytmer

Kendskab til brugen af musik som virkemiddel. I film og udstillinger samt temaparker.

Kendskab til diverse genrer i musik.

 

 

 

Skabe egne musiske værker

Eleverne skal gennem brug af Ipads skabe egne værker. Disse skal produceres således, at der er sammenhæng i det spillede tonalt og rytmisk.

 

I kreativ leg, forsøger eleverne at skabe noget musikalsk. eksempelvis en skralde- jam, eller noget stomp, eller egen sang.

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

Årsplan for musik i 4.-7. klasse 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Sang-harmoni

Korsang

Solosang

Lyttetræning

Den danske sangskat

Udenlandske sange

 

Lære at synge danske, som udenlandske sange som kor og solist.

Lytte til og afkode stemning og dynamik i musikken der arbejdes med.

Få et indblik i andre landes musikkultur.

Arbejdet med den danske sangskat som et led i forståelsen af egen kultur.

 

 

Rytmik

Rytmelære

Taktarter

Nodeværdier

Sammenspil

 

At kunne spille forskellige genre rent rytmisk, som pop, rock og reggea.

Lære at spille disse rytmer på trommer.

Arbejde med taktarter og forstå hvordan man tæller disse.

Sammenspil som band, hvor der er fokus på det skabende element. Ligeledes at kunne gengive det originale.

 

 

Teori

Enkel nodelære

Kroppens fysiologi

Musikhistorie

Instrumenter.

 

Arbejde med nodelære og at kunne overføre denne til et instrument.

Arbejde med forståelsen af hvordan vores krop er bygget op. Med fokus på sangtræning og støtte.

Fordybelse i musikhistorien lægger vægt på horisontudvidelse, med henblik på at eleverne udvikler deres personlige musikunivers. Ligeledes, at eleverne gennem arbejdet med det historiske aspekt af musikken, forstår musikkens ophav og udvikling.

Eleven lærer om de enkelte instrumenter og kommer i en periode til at fordybe sig i et specifikt instrument. enkelte elever har egne instrumenter som de vil skulle træne på hjemme, som en slags vejledt selvlæring.

 

 

Lyst

Engagement

Fællesskab

 

Forståelse af rollefordeling ved sammenspil.

Sammenspil -

Synge med lige meget hvad.

Stærke i rytmikken

God musikalsk forståelse, både historisk og udførelsesmæssigt.

 

Under sammenspilsperioden vil eleverne blive delt i hold, hvor den grupper der skal spille arbejder med Allan og den gruppe der ikke spiller, arbejder med musikhistorie.

 

Skabe egne musiske værker

Eleverne skal gennem teori og denne viden skabe egne musiske værker, der har sammenhæng og dynamik. Til dette vil vi bruge Ipads og skabe egne komposistioner. Eleverne vil ligeledes skulle skrive tekst og lave melodi til disse.

 

Eleverne skaber gennem nysgerrighed og eksperimenteren, musikalske udtryk som giver mening. dvs. at eleverne bruger den tilegnede viden om rytmik og taktforståelse til at skabe egne værker.  Det være sig igennem brug af IT eller fysiske instrumenter eller stomp-relaterede tilgange.

 

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være